Daňová analýza uplatnění daru jako odpočitatelné položky ze základu daně

Česko:

1. Poskytnutí daru fyzickou osobou (platí i pro fyzickou osobu - podnikatele)
V případě poskytnutí daru fyzickou osobou dle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále pouze „zákon o daních
z příjmů“), lze odečíst ze základu daně úhrnnou hodnotu bezúplatných plnění ve zdaňovacím období, tj. kalendářním roce,
nejvýše do výše 15 % základu daně, pokud úhrnná hodnota těchto plnění přesáhne 2 % základu daně anebo činí alespoň
1 000 Kč.

Jedinou podmínkou, kterou obdarovaný musí splňovat je, že se musí jednat o registrovanou církev dle Zákona č. 3/2002
Sb., o církvích a náboženských společnostech. Dle zákona o daních z příjmů je také možné uplatnit jako nezdanitelnou část
základu daně dar poskytnutý osobám se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího
Evropský hospodářský prostor než České republiky, pokud příjemce daru splní výše zmíněné podmínky platné v rámci
České republiky, tj. jedná se o registrovanou církev nebo náboženskou společnost.

Poskytnutí daru musí dárce prokázat dokladem, který obsahuje dostatečné identifikační údaje o dárci, obdarovaném,
hodnotě daru, účelu a datu darování. Je tedy nutno mít tzv. potvrzení o poskytnutí daru od jeho příjemce, příp. darovací
smlouvu, potvrzení o úhradě daru prostřednictvím výpisu z účtu (tedy potvrzení o úhradě provedené platební kartou) není
v tomto smyslu dostačující.

Dary poskytnuté do zahraničí jsou uplatnitelné jen na podkladě daňového přiznání, v ročním zúčtování zaměstnavatele je
uplatnit nelze. Daňový nerezident může dar uplatnit jen pokud 90 % jeho celosvětových zdanitelných příjmů plyne ze zdrojů
na území České republiky a současně je daňovým rezidentem členského státu Evropské Unie nebo státu Evropského
hospodářského prostoru.

2. Poskytnutí daru právnickou osobou
V případě poskytnutí daru právnickou osobou zákon o daních z příjmů umožňuje odečíst ze základu daně úhrnnou hodnotu
bezúplatných plnění ve zdaňovacím období, tj. kalendářním nebo hospodářským roce, nejvýše do výše 10 % základu daně,
pokud úhrnná hodnota těchto plnění přesáhne 2 000 Kč. V případě, že 10% snížení základu daně činí méně než 2 000 Kč,
bude při splnění podmínky minimální hodnoty daru 2 000 Kč odpočítaná pouze částka představující 10 % základu daně.

Opět musí být splněna podmínka registrované církve nebo náboženské společnosti, které mohou mít sídlo i mimo Českou
republiku, tj. na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než České
republiky. Předmětem daru mohou být také nepeněžní plnění včetně služeb, které se ocení podle zákona o oceňování.

Poskytnuté bezúplatné plnění musí dárce prokázat dokladem, ze kterého musí být patrno, kde je jeho příjemcem, jeho
hodnota, předmět, účel, na který bylo poskytnuto, a datum poskytnutí. Je tedy nutno mít tzv. potvrzení o poskytnutí daru od
jeho příjemce, příp. darovací smlouvu, potvrzení o úhradě daru prostřednictvím výpisu z účtu (tedy potvrzení o úhradě
provedené platební kartou) není v tomto smyslu dostačující.

Zároveň bychom rádi upozornili na skutečnost, že darování je sice dvoustranný vztah, avšak s jednostranným plněním, tj.
jakékoliv smluví protiplnění např. ve formě zveřejnění názvu (jména) či loga dárce může vést k záměně s reklamou.
V takovém případě by se příjem z daru považoval za příjem z reklamy a byl by předmětem daně z příjmů na straně
obdarovaného a současně daňově uznatelným nákladem na reklamu na straně dárce, pokud by jej tento vynaložil na
dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

Slovensko:

Pre obe z uvedených osôb (poskytovateľov) je akýkoľvek dar (peňažný, nepeňažný), vynaložený na akýkoľvek účel (napr.
dar cirkvi), výdavkom, ktorý nesúvisí so zdaniteľným príjmom, aj keď bude o ňom daňovník účtovať. Znamená to, že pre
právnickú osobu, ako aj pre fyzickú osobu – podnikateľa, je výdavok vynaložený za účelom poskytnutia daru nedaňovým
výdavkom a teda zvyšuje základ dane z príjmov právnickej resp. fyzickej osoby.

Prípade právnických osôb môže mať výška peňažného daru vplyv na výšku percenta prerozdeľovania (asignácie) dane. V
prípade, že právnická osoba darovala finančné prostriedky (aj prostredníctvom POS terminálu) najmenej vo výške
zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane, je možné prerozdeliť konkrétnym neziskovým organizáciám zaplatenú daň z príjmov
právnickej osoby vo výške 2%. Ak nejde o tento prípad, prerozdeliť je možno len 1% zaplatenej dane.

Režim asignácie však nie je úľava na dani, je to len prerozdelenie už zaplatenej dane (t.j. daň nepôjde do štátneho
rozpočtu, ale pôjde na účet konkrétnej neziskovej organizácie).